เฉพาะพนักงาน

ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย

และระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน

 

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้ “มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด พัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)” เป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญให้มีการเข้มงวดในการทำงาน และการบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆเพื่อการบรรลุสู่เป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)”  ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) ตามกฎหมายขึ้นเมื่อปี 2550 พร้อมจัดทำระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมาย โดยจัดทำเป็นชุดเอกสารคู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆและได้พัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างองค์กรของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัยกลาง แผนกความปลอดภัยกลาง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงานสนามและคณะกรรมการความปลอดภัยหน่วยงานสนาม ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายดังแสดงผังองค์กรตามข้างล่างนี้

เอกสารในระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วย

-  นโยบายและวัตถุประสงค์พร้อมดัชนีชี้วัด (KPI) และแผนงานความปลอดภัย

- คู่มือ และ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รายงานอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ การชี้บ่งและการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัย ฯลฯ

ในด้านการดำเนินการเพื่อให้ระบบบริหารความปลอดภัยเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานภายใต้ผังองค์กรการบริหารความปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดจะทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แก่ การจัดการฝึกอบรม การทำ Safety talk และการจัดโปรแกรมกิจกรรมสนับสนุนการทำงานอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการติดตามจากกรรมการบริหารบริษัทฯผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือนและการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายนี้ถือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยขั้นต่ำของบริษัทฯที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกโครงการของบริษัทก่อนที่จะพัฒนาระบบสู่มาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต

ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001: 2015 สำหรับการทำงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมี

เพื่อตอบสนองข้อกำหนดสำหรับงานก่อสร้างในอุตสาหกรรม น้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี เหมืองแร่ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการงานก่อสร้างที่ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว (Fast track) ในเวลาจำกัดและมีการเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานสากลที่สูงกว่ากฎหมาย บริษัทฯจึงได้จัดตั้งทีมทำงานเฉพาะอุตสาหกรรมนี้ที่ได้รับการฝึกอบรมระบบบริหารความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในระดับสากลพร้อมการจัดทำ Fabrication Work Shop และจัดตั้งสำนักงานสาขาที่จังหวัดระยองเพื่อให้บริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ทีมงานนี้ได้จัดตั้งเป็น “ฝ่ายโครงการ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมีถึงความสามารถในการทำผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขเวลาทำงานที่จำกัด(Fast track)และเข้มงวดเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สและปิโตรเคมี ซึ่งในที่สุดหน่วยงานดังกล่าวก็ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 และมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 โดยบริษัท Bureau Veritus พร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 โดยมีขอบข่ายการรับรองดังนี้

“’งานก่อสร้าง,โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องวัด งานทดสอบและเดินเครื่องสำหรับโรงงานปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊ส โกดัง โรงงานและอาคารสำนักงาน”

ระบบบริหาร OHSAS 18001 และ ISO 14001 สำหรับงานในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมีของบริษัทฯ จะมีชุดเอกสารตามข้อกำหนดสากลเพิ่มเติมจากระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบบริหารความปลอดภัยตามกฎหมายโดยมีนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

“มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด พัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)”

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 “ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ป้องกันสุขภาพจากมลพิษ ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะสิ่งแวดล้อม”  

 

 

 

 

ข้อมูลบริษัทฯ


ที่อยู่

2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์ติดต่อ

โทร.     (662) 723-4420-5
แฟกซ์. (662) 723-4427

อีเมล์

[email protected]

เว็บไซต์

www.italthaiengineering.com

 

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427